Rada Rodziców

  • Drukuj

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW szkolne

Zgłoszenie szkody Compensa

Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2015/16

Przewodniczący  -

Pan Mariusz Szumlak 

Sekretarz -

Pani Ewelina Rolska

Komisja Rewizyjna

Pani Magdalena Batugowska

 

Pani Aleksandra Piętka

Członkowie:

Pani Elżbieta Bogdańska

 

Pani Magdalena Bajon

 

Pani Agnieszka Mazur

 

Pani Ewelina Chodała

 

Pani Magdalena Nowak

 

Pan Rafał Turczyński


Komunikat dla rodziców

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Protokół

z zebrania trójek klasowych i Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

w dniu 10 września 2015 r.

 

 

Dnia 10 września 2015 r. o godzinie 16.00  w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Rzeczki 18 odbyło się spotkanie trójek klasowych i Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10.

 

Na zebraniu obecni byli:

    przedstawiciele trójek klasowych wg załączonej listy obecności,

    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 Pani Anna Stojek.

 

Porządek zebrania:

1. Na wstępie Dyrektor Pani Anna Stojek powitała zebranych rodziców w nowym roku szkolnym.

2. Następnie przybyli przedstawiciele firm ubezpieczeniowych (Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz InterRisk) przedstawili oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych na rok 2015/2016.

3. Po wysłuchaniu propozycji firm ubezpieczeniowych dokonano wyboru przez obecnych na zebraniu rodziców zgodnie z załączoną listą obecności oferty ubezpieczenia na rok 2015/2016. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie ofertę przedstawioną przez przedstawicieli InterRisk, suma ubezpieczenia na kwotę 14000,00 zł, wysokość składki dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej – 35 zł, natomiast dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 32 zł.

4. W kolejnym punkcie spotkania dokonano wyboru członków Rady Rodziców. Przewodniczącym Rady Rodziców został jednogłośnie Pan Mariusz Szumlak, pełniący w poprzednich latach powyższą funkcję; protokolantem Rady Rodziców została Pani Ewelina Rolska; natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Pani Aleksandra Piętka i Pani Magdalena Batugowska.

5. Następnie zebrani rodzice ustalili, iż wysokość składki rocznej na komitet pozostaje na poziomie ubiegłego roku tj. za pierwsze dziecko – w wysokości 40 zł, za drugie dziecko – w wysokości 25 zł, za trzecie dziecko i kolejne – zwolnienie z opłaty składki. Obecni na spotkaniu rodzice dyskutowali  o problemach związanych z dokonywaniem wpłat na komitet w roku ubiegłym oraz różnych rozwiązaniach  mogących poprawić zbieralność składek na fundusz Rady Rodziców.

6. W kolejnym punkcie spotkania dokonano uchwalenia przez Radę Rodziców Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Św.

7. W ostatni punkcie spotkania Dyrektor Szkoły Pani Anna Stojek poinformowała o przystąpieniu szkoły do internetowego konkursu „Wzorowa łazienka”, w którym szkoła może wygrać remont łazienek szkolnych, zachęcając do oddawania głosów i rozpowszechniania powyższej możliwości wśród swoich rodzin i znajomych.

8. Na tym protokół zakończono.