Zespół dydaktyczno – wyrównawczy w klasie I b

Na zajęcia zespołu dydaktyczno – wyrównawczego w klasie I b  uczęszcza 7 uczniów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w celu pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Odbywają się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci.

Utrwalane są treści realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a więc pojęcie głoski, litery, sylaby, wyrazu, zdania, a także liczebniki w zakresie 10  i rozwiązywanie zadań z treścią. Rozwijane są umiejętności słuchowo – językowe, mają miejsce ćwiczenia orientacji przestrzennej, analiza i synteza wyrazów, doskonalenie sprawności manualnej. Usprawniane są zaburzone funkcje poznawcze u dzieci. W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywane są dostępne pomoce dydaktyczne. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Praca na zespole przynosi pożądane efekty: wzrasta wiara dzieci we własne siły i możliwości, lepiej i śmielej pracują na zajęciach edukacyjnych, pokonują trudności. Edyta Obcowska