Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elementami zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

W klasie III  prowadzone są przez panią Jadwigę Chamerę  zajęcia   dydaktyczno-wyrównawcze.   Celem zajęć jest usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się oraz pomaganie w przełamywaniu niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności podczas uczenia się.

W pracy wyrównawczej duży  nacisk nakładany jest na doskonalenie umiejętności czytania, pisania, swobodnego wypowiadania się. A także  doskonalone są wiadomości gramatyczno-ortograficzne. Pokonywanie trudności w obliczaniu działań matematycznych, szczególnie rozwiązywaniu zadań tekstowych złożonych.  Zajęcia obejmują ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową poprzez wycinanie, malowanie, zadania według programu M.Frostig, ćwiczenia utrwalające określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i względem własnego ciała, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale obrazkowym, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej na materiale wyrazowym,  krótkie ćwiczenia logopedyczne. Uczniowie również korzystają z różnych programów komputerowych, ćwiczeń interaktywnych. Podczas tych spotkań  mają możliwość utrwalenia zdobytych wiadomości dotyczących ortografii i gramatyki. Rozwiązują przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia, rebusy, krzyżówki. Doskonalą umiejętność poszukiwania informacji w słownikach i encyklopediach. Wszystkie ćwiczenia są stopniowane od łatwiejszych do trudniejszych. Od wykonania pod kierunkiem nauczyciela do coraz bardziej samodzielnych.  W pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju stosowane są następujące zasady:  zasada indywidualizacji, celowości, wszechstronności i życzliwości.    Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z elementami zajęć korekcyjno – kompensacyjnych nie przypominają lekcji, nie ma ocen, rywalizacji, współzawodnictwa. Tempo pracy dostosowane jest do możliwości ucznia.

                                                                          Opracowała: Jadwiga Chamera