Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

  • Drukuj

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce tj. dysleksją rozwojową ( dysleksją, dysgrafią, dysortografią) z klas IV-VI, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Zajęcia w klasach IV-VI prowadzą panie: Marzena Jaguszewska w klasie  V i VI, Dorota Karek w klasie IV.

Zajęcia obejmują ćwiczenia funkcji percepcyjno – motorycznych: percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, analizę i syntezę słuchową, grafomotorykę, słuch fonematyczny oraz ćwiczenia rozwijające funkcje umysłowe, koncentrację uwagi, pamięć i myślenie obrazowo – skojarzeniowe. Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu w grupach. Dzieci pracują z ciekawymi i atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi.
Celem zajęć jest: stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania,zapobieganie powstawania wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu,wzmacnianie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym,rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

 Opracowała: Marzena Jaguszewska