Świetlica szkolna

swietlicaa m„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc zapraszamy do naszej świetlicy”.


             Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny- 2013/ 2014. Witamy na świetlicy szkolnej , która działa w naszej szkle.  Oto parę ważnych informacji , które dotyczą zasad działania świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY


1.    Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.
2.    Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
•    Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
•    Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
•    Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.
•    Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
•    Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
•    Wdrażanie zasad poprawnego współżycia i współdziałania w grupie.
•    Dbałość o kulturę życia codziennego.
•    Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac  domowych).
•    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.    Świetlica jest czynna w godz. 7.00 -16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo – opiekuńcze w szkole.
2.    Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. Ilość grup świetlicowych zostaje ustalona na podstawie aktualnego arkusza organizacyjnego.
3.    Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-VI, których rodzice/prawni opiekunowie pracują. Opieką  doraźną zostają objęci uczniowie oczekujący na lekcje religii  lub uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne.
4.    Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka w karcie zgłoszenia .

 

  • swietlica (1)
  • swietlica (2)
  • swietlica (3)

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY


1.    Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Dydaktyczno-Wychowawczo-Opiekuńczego.
2.    Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami lub po lekcjach. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji zgłaszających  się uczniów.
3.    Nauczyciel świetlicy wychodzący z dziećmi poza salę, umieszcza na drzwiach świetlicy informację  o aktualnym miejscu pobytu.
4.    Godziny i zasady powrotu do domu dzieci po zajęciach świetlicowych określają rodzice w karcie zgłoszenia. Informacja ta jest wiążąca dla nauczyciela.
5.    Wszelkich zmian dotyczących  informacji zawartych w karcie zgłoszenia do świetlicy mogą dokonać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni – potwierdzając czytelnym podpisem i datą.
6.    Rodzice/prawni opiekunowie powiadamiają nauczycieli świetlicy o potrzebie zapewnienia opieki dziecku oczekującemu na zajęcia pozalekcyjne.
7.    W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci rodzice powinni poinformować nauczycieli świetlicy o problemach zdrowotnych dziecka.
8.    Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie  z potrzebami grupy lub dziecka.

Opracowała : Marzena Jaguszewska