Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku ,,B” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku ,,B” Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim”


Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Rzeczki 18A,  27-400 Ostrowcu Świętokrzyskim
tel.: 41 262 00 13, fax: 41 262 00 13
REGON 000695019, NIP 661-10-37-053
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na:
1.    Wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego.
2.    Wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do opracowania na jej podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego.
3.    Uzyskaniu niezbędnych wytycznych, decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na wykonanie zadania.
I.  Opis przedmiotu zamówienia:
1.      Zakres projektowy zadania obejmuje w szczególności:
•    wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku dla zakresu objętego opracowaniem projektowym wraz z oceną stanu technicznego,
•     opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu parteru i pietra budynku B w celu adaptacji istniejących pomieszczeń na sale lekcyjne, łazienki i szatnie.
2.     Wykonując przedmiot zamówienia należy uwzględnić następujące założenia:
•     na piętrze mają być usytuowane: 4 sale lekcyjne,
•    na parterze mają być usytuowane: 3 łazienki (damska, męska i dla personelu),  świetlica, szatnia, pozostałe pomieszczenia bez zmian.
3. Zakres robót obejmuje kompleksowy remont piętra i parteru budynku B PSP nr 10
w tym:                          
•    wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
•    remont instalacji wodno – kanalizacyjnej,
•    wydzielenie i wyposażenie toalet,
•    wykonanie lub uzupełnienie tynków wewnętrznych,
•    ułożenie terakoty i glazury w pomieszczeniach sanitarnych,
•    ułożenie nowych lub naprawa istniejących podłóg,
•    wymiana lub naprawa stolarski drzwiowej,
•    malowanie ścian i sufitów,
•    inne roboty konieczne dla wykonania zadania.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym wstępnych założeń rozwiązań     projektowych.
5. W ramach usługi Wykonawca uzyska dla Zamawiającego niezbędne wytyczne, decyzje i pozwolenia (na piśmie) niezbędne do wykonania zadania.
6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
Przedmiot zamówienia powinien:
•    uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, jak i  wszelkich przedmiotowych  rozporządzeń  wykonawczych,
•    posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami,
•    zawierać wszystkie niezbędne wytyczne, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne konieczne do prawidłowej realizacji prac projektowych oraz zapewniać możliwość wykonania  robót i oddania do użytkowania,
•    w rozwiązaniach projektowych uwzględnić zastosowanie materiałów, urządzeń i technologii dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie.
7.    Wymagania ilościowe dotyczące dokumentacji projektowej:
•     dokumentacja projektowa w wersji papierowej (4 egzemplarze) i w wersji elektronicznej zapisanej na płytach CD (1 egzemplarz),
•     przedmiar robót w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na płytach CD (1 egzemplarz),
•     kosztorys inwestorski i ofertowy w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (2 egzemplarz),
•    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (1 egzemplarz),
•    dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie przekazana: w formacie pdf, w formacie edytowalnym: dokumenty tekstowe – doc lub odt, pliki graficzne – dwg lub dxf, kosztorysy – ath, tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods.
8. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
II. Termin realizacji zamówienia:
•    rozpoczęcie    –   po podpisaniu umowy,
•    zakończenie   –   do 9.06. 2018r.
•    termin płatności wynagrodzenia: po zakończeniu usługi i przedłożeniu prawidłowo sporządzonej dokumentacji, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu faktury.
III. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium  –  cena 100%.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego wraz z najniższą ceną.
IV. Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:         
1.    Ofertę należy złożyć do dnia 4.05. 2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rzeczki 18 A
2.     Osobiście lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku ,,B” PSP nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim” (liczy się data wpływu do PSP NR 10,  a nie data stempla pocztowego).
3.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7.05.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
4.    O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie lub elektronicznie.
V. Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę zawierającą proponowaną cenę prosimy przedstawić w zestawieniu tabelarycznym według schematu:
Kwota netto    Podatek VAT    Kwota brutto
        
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Wykonawca dołączy do oferty decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wraz z numery REGON, NIP.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Informacje dodatkowe:
1.     Oferowana cena za wykonanie zamówienia może podlegać negocjacjom w dół. Wartość zamówienia objętego niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty 30000 EURO netto.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu  uzupełnienia lub doprecyzowania ofert a także możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
3.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
4.    Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego jest:
•    w sprawach technicznych i formalnych      –   Anna Stojek – tel. 41 262 00 13;  41 263 04 10  w godzinach: 8:00 – 15:00.