Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu pomieszczeń budynku

Publiczna Szkła Podstawowa nr 10, ul. Rzeczki 18 A; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON: 000695019; NIP :661 –10 - 37- 053

tel. 41 262 00 13; fax: 262 00 13; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi remontowej
sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 37I.  Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres robót remontowych obejmuje:
 • Przygotowanie ścian i sufitów - naprawy tynkarskie i gruntowanie
 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
 • Malowanie lamperii farbą olejną
 • Wywiercenie 4 otworów i zamontowanie kratek wentylacyjnych wraz
  z kominkami
 • Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych i siatek zabezpieczających okna

Ponadto w sali gimnastycznej:

 1. Koszt zakupu materiałów niezbędnych do remontu leży po stronie Wykonawcy.

II. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zadania: do 20 sierpnia 2019 r.

Preferowany jak najszybszy termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Termin 20sierpnia 2019 r.jest ostatecznym dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

III. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium  –  cena 80%; termin – 20%
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego wraz z najniższą ceną.

IV. Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:        

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rzeczki 18 A, osobiście lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej PSP nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim” (liczy się data wpływu do PSP NR 10, a nie data stempla pocztowego).
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
 3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie lub elektronicznie.
 4. Ofertę zawierającą proponowaną cenę/wartość prosimy przedstawić według schematu:
 5. Przedstawiona oferta powinna zawierać wartość netto lub brutto z podziałem na:

V. Sposób przygotowania oferty:

salęgimnastyczną i salę lekcyjną.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zainteresowani wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu, mogą zapoznać się z warunkami technicznymi i dokonać dodatkowego obmiaru w rzeczywistości
  w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00
 4. Oferowana cena za wykonanie zamówienia może podlegać negocjacjom w dół. Wartość zamówienia objętego niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty 30000 EURO netto.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, a także możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 7. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego jest: dyrektor szkoły  Anna Stojek – tel. 41 262 00 13; 41 263 04 10  w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8:00 – 14:00.

VI. Informacje dodatkowe:

1.    Zainteresowani wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu, mogą zapoznać się z warunkami technicznymi i dokonać dodatkowego obmiaru  w rzeczywistości
w dniach:  poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00
2.    Oferowana cena za wykonanie zamówienia może podlegać negocjacjom w dół. Wartość zamówienia objętego niniejszym zamówieniem nie może przekroczyć kwoty 30000 EURO netto.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu  uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, a także możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
4.    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
5.    Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego jest: dyrektor szkoły  Anna Stojek – tel. 41 262 00 13;  41 263 04 10  w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach: 8:00 – 14:00.