Historia Szkoły

Początki naszej szkoły sięgają końca II wojny światowej. 1 września 1945 roku z inicjatywy Pana Jana Kaczmarskiego, nauczyciela mieszkającego w Kolonii Gutwin zorganizowana została „Szkoła Podstawowa w Gutwinie”. Nadzór na placówką pełnił zatwierdzona Inspektor Szkolny w Opatowie. 18 września 1945 roku naukę rozpoczęło 147 uczniów uczęszczających do klas I –IV. Na potrzeby szkoły wynajęto dwie izby w mieszkaniu prywatnym Jana i Aleksandry Kaczmarskich (dzisiejsza ul. Miodowa). Kierownikiem szkoły i nauczycielem został Jan Kaczmarski, drugim nauczycielem była p. Aleksandra Kaczmarska.
Warunki nauki były przez wiele lat bardzo trudne. Nauka odbywała się w systemie klas łączonych. Brakowało mebli szkolnych i podstawowych pomocy. Mimo to na terenie szkoły stopniowo powoływano organizacje. Były to: Drużyna Harcerska, PCK, Koło Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Koło Odbudowy Warszawy, Koło Przyjaciół Żołnierza.
W roku szkolnym 1954/55 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Powstała ona przy dzisiejszej ul. Siennieńskiej, w drewnianym budynku przywiezionym z sąsiedniej miejscowości. Czynem społecznym wykonano wiele prac adaptacyjnych i 2 września 1956 roku oddano nowa szkołę uczniom.
W szkole aktywnie działał Komitet Rodzicielski, założono bibliotekę, rozpoczęto dożywianie uczniów. Z roku na rok wzrastała liczba uczniów, dotychczasowe warunki lokalowe okazały się niewystarczające. Naukę prowadzono na trzy zmiany.
Rok szkolny 1966/67 przyniósł bardzo duże zmiany – w imię szczytnego hasła „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” powstał nowy budynek szkolny. Mieściło się w nim 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, sekretariat, pokój kierownika, gabinet lekarski i dentystyczny, kuchnia, jadalnia, świetlica i biblioteka szkolna. Szkoła otrzymała nazwę „ Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Grono pedagogiczne powierzyło się do 17 osób. Powołano do życia 9 organizacji młodzieżowych: drużyna zuchowa, SK PZK, SK O, PCK, Spółdzielnia Uczniowska „stokrotka”, Samorząd Uczniowski, dwie drużyny harcerskie – męska i żeńska.
Z każdym rokiem szkoła rozrastała się, powiększała się jej baza materialna, przybywało uczniów i nauczycieli. Zmieniały się podręczniki, programy nauczania. Zagospodarowano teren wokół szkoły – urządzono trawiaste boisko sportowe, bieżnię i skocznię.
Placówka ta funkcjonuje do dziś jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1975 – 1990 w 4 wydzielonych salach funkcjonowało Przedszkole nr 10. Od roku 2000 część pomieszczenia przedszkola użyczono na potrzeby Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i do obecnej chwili mieści się w nich Warsztat Terapii Zajęciowej.

Na przestrzeni lat zachodziły liczne zmiany w funkcjonowaniu szkoły, zmieniały się też osoby na stanowiskach kierowniczych. Oto wykaz kadry kierowniczej placówki:
od: 15.09.1945 r. – Jan Kaczmarski
1.09.1960 r. – Julian Kostępski
1.09.1962 r. – Jerzy Skowierzak
1.09.1963 r. – Maria Sulik
1.09. 1966 r. – Henryka Trojanowska
1.09. 1975 r. – Stanisława Rysiak
1.09.1981 r. – Wiesław Olech
1.09.1987 r. – Wanda Prusińska
1.09.1997 r. – Iwona Lidia Pater
1.09.2007r. – Anna Stojek

Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 to nowoczesna placówka, kształcąca uczniów na miarę XXI wieku.