Zajęcia teatralno-artystyczne

mini szachy JadziaW klasie III prowadzone są przez p. Jadwigę Chamerę zajęcia teatralno - artystyczne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Odbywaj a się jeden raz w tygodniu. Uczęszcza na nie 15 dzieci.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Dzieci uczą się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania. Poznają podstawowe środki gry aktorskiej. Wzbogacają zasób słownictwa omawiając konkretne sytuacje, układając krótkie opowiadania. Przedstawiają krótkie scenki, uczą się tekstów i wierszy, kształcą zdolności recytatorskie

Treści programu są ściśle powiązane z treściami programu edukacji wczesnoszkolnej. Realizując program zajęć, realizowane są też zagadnienia programowe edukacji wczesnoszkolnej, m.in.: różne formy ćwiczeń w czytaniu, recytację, projektowanie dekoracji, kostiumów, słuchanie tekstów literackich, kształcenie umiejętności wyrażania sądu na temat danej postaci lub zdarzenia, zabawy ze śpiewem, opanowanie układów tanecznych itd..

Na zajęciach teatralnych dzieci przygotowują programy z okazji różnych uroczystości szkolnych i klasowych. Przygotowują się do konkursów recytatorskich. Wszyscy chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

W drugim półroczu podczas zajęć teatralnych  została wprowadzona nauka gry w szachy. Pierwsze zajęcia polegały na przedstawieniu głównych zasad i reguł tej królewskiej gry. Z upływem czasu uczniowie zaczynają radzić sobie coraz lepiej Nauka sprawia im ogromną radość. Jest to doskonały pomysł na zorganizowanie czasu dzieciom, które mogą rozwijać swoje zdolności analityczne, bawić się w strategów, uczyć cierpliwości w atmosferze spokoju i skupienia. Z pedagogicznego punku widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”.

Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.

  • P1050691
  • P1050692
  • P1050693
  • P1050694
  • P1050695
  • P1050697

 

                                                                      Opracowała: Jadwiga Chamera