Ogłoszenia

pasek ue

      Nazwa Beneficjenta: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Nr projektu: RPSW.08.03.02-26-0014/16

Tytuł Projektu: "Kompetentny nauczyciel-kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole"

Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych i efektów kształcenia 80 uczniów/ennic (42K,38M)
PSP nr 10 w Ostrowcu Św. (w tym 35 uczniów/ennic (K10,M25) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz zwiększenie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli/lek (14K,1M) w okresie trwania projektu.

Termin realizacji: 1 września 2016r. do 31lipca 2018r.

Wartość projektu: 443 957,16 PLN

Dofinansowanie z UE EFS i BP – 399 577,16 PLN